เงื่อนไขและข้อตกลง การใช้งาน Web Hosting และ Email

  • Monday, 30th March, 2009
  • 23:23pm

เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ให้บริการ Web Hosting และ Email ในชื่อ http://www.thaiquickhost.com เมื่อใดก็ตามที่ เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM พิจารณาเห็นว่า บริการถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสม เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ขอสงวนสิทธิในการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกบริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ และ หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย กับบุคคลใดใดก็ตาม เนื้อหา และข้อมูลของเว็บไซต์

เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไม่รับให้บริการกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อันผิดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) การเก็บและการกระจาย การทำซ้ำอย่างผิดกฎหมายของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า การละเมิดต่อกฎหมายไทยและต่างประเทศ การขายและ หรือการกระจายสินค้าผิดกฎหมาย

เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไม่ให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming อาทิเช่น การส่ง Email จำนวนมาก (Mass Unsolicitied Emailing) การจำหน่าย/กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง Email จำนวนมาก (Mass Emailing Programs) การส่งข้อความจำนวนมากไปยัง Usenet Groups การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ผู้อื่น การส่ง Email จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) การส่งข้อมูลรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไม่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต การใช้งาน Disk Space อย่างเกินขอบเขต การใช้งาน Email อย่างเกินขอบเขต การเจาะระบบ(Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots และหรือการใช้งานโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM สงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไม่ให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร การพิจารณาตัดสินว่าเนื้อหาหรือข้อความใด เป็นสิ่งลามกอนาจารเป็นสิทธิ์ของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM หากมีการละเมิดเกิดขึ้น เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM สงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงิน ผู้ใช้บริการที่ละเมิดต้องรับผิดชอบทั้งหมดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ การต่อเชื่อม ชื่อเสียง ธุรกิจ บริการ เครือข่าย การปฏิบัติงาน และเครื่องมือของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM

ข้อมูลสำรอง
ผู้ใช้บริการรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล เนื้อหาของเว็บไซต์และสิ่งใดๆก็ตาม ที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไว้ในอีกที่หนึ่ง (ที่ไม่ใช่บนเครื่องแม่ข่ายของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM) เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการสูญหายของไฟล์ (Files) หรือข้อมูล (Data) ทุกชนิดในทุกกรณี

การให้บริการทางเทคนิค
เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ให้บริการตอบคำถามทางเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบริการของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการส่งคำถาม ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามเดียวกันซ้ำหลายๆครั้ง (Spamming) มายังเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM

การยกเลิกบริการ
เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ หากการให้บริการถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดข้อตกลง ผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายทิ้งเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผิดต่อข้อตกลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หากการยกเลิกการใช้บริการมีขึ้นไม่ตรงกับรอบระยะเวลาการชำระเงิน เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนที่จ่ายมาแล้ว

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ในกรณีต่อไปนี้:-
ผู้ใช้บริการจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดใดที่ผิดกฎหมายผ่าน servers ของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ผู้ใช้บริการจะไม่ขายสินค้า / บริการ ใดใด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และ ทรัพย์สิน ผ่าน servers ของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้มีวัสดุ อุปกรณ์อื่นใด ซึ่งเป็นการละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ผ่าน servers ของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้มีวัสดุอุปกรณ์อื่นใด อันเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาท หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาท ผ่าน servers ของเว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM
เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากความบกพร่องต่างๆของ เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM และไม่ให้การรับประกันใดๆ ต่อบริการที่มีให้กับผู้ใช้บริการ , ไม่รับรองว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด หรือไม่มีข้อบกพร่อง, เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีอันเป็นผลเนื่องจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) การหยุดให้บริการชั่วคราว ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด อุปกรณ์การให้บริการเสียหาย กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ

เว็บไซต์ ThaiQuickHost.COM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

« Back

Powered by WHMCompleteSolution